Thông tin nhân viên Khoa Y Tế Công Cộng

Trang nhà      Cập nhật thông tin


Quy trình mỗi lần cập nhật: 1) Nhân viên nhập địa chỉ email đã dùng để đăng ký. 2) Hệ thống gửi qua email một link kèm mã token duy nhất chỉ dùng 1 lần. 3) Nếu đúng là nhân viên đang sở hữu địa chỉ email thì bấm vào link và được phép upload thông tin.