Thông tin nhân viên Khoa Y Tế Công Cộng

Trang nhà      Cập nhật thông tin

Bộ môn Nhân viên Chức vụ Email Ngày cập nhật Lượt xem
Bộ Môn Thống Kê Y Học & Tin Học PGS.TS Đỗ Văn Dũng Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn dvdung@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Thống Kê Y Học & Tin Học PGS.TS. Thái Thanh Trúc Phó Trưởng BM thaithanhtruc@ump.edu.vn 13/11/2023 2123
Bộ Môn Thống Kê Y Học & Tin Học TS. Nguyễn Thị Minh Trang drminhtrang@gmail.com Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Thống Kê Y Học & Tin Học ThS. Huỳnh Ngọc Vân Anh hnvanhytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Thống Kê Y Học & Tin Học TS. Đoàn Thị Ngọc Hân doanngochanytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Thống Kê Y Học & Tin Học ThS. Nguyễn Lâm Vương nguyenlamvuong@ump.edu.vn 20/05/2018 885
Bộ Môn Dịch Tễ Học TS. Trịnh Thị Hoàng Oanh Trưởng BM DTH tthoanhytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Dịch Tễ Học ThS. Mai Thị Thanh Thúy Phó Trưởng BM maithanhthuy@ump.edu.vn 14/05/2018 867
Bộ Môn Dịch Tễ Học PGS.TS. Nguyễn Đỗ Nguyên ndnguyenytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Dịch Tễ Học TS. Phùng Khánh Lâm lampk@ump.edu.vn 26/07/2021 793
Bộ Môn Dịch Tễ Học ThS. Phạm Nhật Tuấn phamnhattuan@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Dịch Tễ Học ThS. Kim Xuân Loan Phó Trưởng Ban NCKH kxloanytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Dịch Tễ Học TS. Trần Thị Kim Tú ttktuytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Dinh Dưỡng và Thực Phẩm TS. Phạm Thị Lan Anh Phó Trưởng BM lanh2804@gmail.com Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Dinh Dưỡng và Thực Phẩm BS CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp Phó Trưởng BM dodiepmd@gmail.com Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Dinh Dưỡng và Thực Phẩm ThS. Bùi Thị Hoàng Lan bthlanytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Dinh Dưỡng và Thực Phẩm ThS. Văn Thị Thùy Dương vanthuyduong@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Giáo Dục Sức Khỏe - Tâm Lý Y Học PGS.TS. Trần Thiện Thuần Phó Trưởng Khoa, Trưởng BM tranthienthuan@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Giáo Dục Sức Khỏe - Tâm Lý Y Học TS. Phạm Phương Thảo Phó Trưởng BM phuongthaops@gmail.com Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Giáo Dục Sức Khỏe - Tâm Lý Y Học TS. Lê Minh Thuận Phó Trưởng Ban ĐBCLGD leminhthuan@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Giáo Dục Sức Khỏe - Tâm Lý Y Học ThS. Nguyễn Đăng Dung nguyendangdung@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Giáo Dục Sức Khỏe - Tâm Lý Y Học ThS. Phan Thi Hoài Yến pthyenytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Giáo Dục Sức Khỏe - Tâm Lý Y Học TS BS Huỳnh Giao giaophuongyd@gmail.com 27/08/2021 578
Bộ Môn Giáo Dục Sức Khỏe - Tâm Lý Y Học ThS Lê Huy Thành lehuythanh6@gmail.com Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Giáo Dục Sức Khỏe - Tâm Lý Y Học CN. Vũ Thị Thu Hương Thư ký BM vtthuongytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Sức Khỏe Môi Trường ThS. Huỳnh Thị Hồng Trâm Phó Trưởng BM tramytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Sức Khỏe Môi Trường PGS.TS. Trần Ngọc Đăng tndangytcc@ump.edu.vn 26/03/2019 756
Bộ Môn Sức Khỏe Môi Trường TS. Lê Linh Thy llthyytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Tổ Chức - Quản Lý Y Tế PGS.TS. Tô Gia Kiên Phó Trưởng Khoa, Phó trưởng BM togiakien@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Tổ Chức - Quản Lý Y Tế TS. Phan Thanh Xuân ptxuanytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Tổ Chức - Quản Lý Y Tế ThS. Nguyễn Thành Luân ntluanytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Tổ Chức - Quản Lý Y Tế ThS. Lê Hồng Phước lehongphuoc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Tổ Chức - Quản Lý Y Tế Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thư ký BM thanhnhanytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Kinh Tế Y Tế ThS. Tạ Thị Kim Ngân takimngan@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Kinh Tế Y Tế ThS. Lương Khánh Duy duykluong@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Sức Khỏe Cộng Đồng PGS.TS. Nguyễn Duy Phong Trưởng BM nguyenduyphongvn@yahoo.com Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Sức Khỏe Cộng Đồng ThS. Lê Nữ Thanh Uyên Phó Trưởng BM lenuthanhuyen@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Sức Khỏe Cộng Đồng TS. Nguyễn Hồng Hoa honghoa@ump.edu.vn 02/02/2023 419
Bộ Môn Sức Khỏe Cộng Đồng ThS. Phạm Thị Vân Phương phamphuong@ump.edu.vn 17/05/2018 697
Bộ Môn Sức Khỏe Cộng Đồng ThS.BS Đoàn Duy Tân doanduytaan@ump.edu.vn 21/08/2021 615
Bộ Môn Dân Số TS. Diệp Từ Mỹ Phó Trưởng BM, Chủ tịch Công đoàn dtm@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Dân Số ThS. Trần Thị Tuyết Nga tttngaytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Bộ Môn Dân Số ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc trucnguyen168@ump.edu.vn 17/07/2018 594
Văn Phòng Khoa CN. Nguyễn Thị Hương Giang nthgiangytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Văn Phòng Khoa CN. Lê Thị Oanh ltoanhytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Văn Phòng Khoa CN. Đỗ Thị Thu Thảo dttthaoytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Văn Phòng Khoa CN Nguyễn Thị Hồng Mơ nthmoytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Văn Phòng Khoa CN. Huỳnh Văn Luận hvluan@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Văn Phòng Khoa CS. Nguyễn Huỳnh Phương Thảo nhpthaoytcc@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Ban Quản Lý Đào Tạo TS. Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh Trưởng Văn phòng khoa hhnquynhytcc@ump.edu.vn 23/06/2022 789
Ban Quản Lý Đào Tạo CN. Uông Nguyễn Thu Trâm uongthutram@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Ban Quản Lý Đào Tạo ThS. Lâm Minh Quang lmquangytcc@ump.edu.vn 16/05/2018 556
Ban Quản Lý Đào Tạo CN. Lê Trường Vĩnh Phúc ltvphucytcc@ump.edu.vn 16/05/2018 488
Ban Quản Lý Đào Tạo CS. Hồ Thị Giang hogiang@ump.edu.vn Chưa cập nhật 0
Ban Quản Lý Đào Tạo CN. Hồ Hoàng Vũ hhvuytcc@ump.edu.vn 15/05/2018 566